ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

116

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

76

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 6 /5%
1.3. นร.21 - 40 14 /12%
1.4. นร.41 - 60 19 /16%
1.5. นร.61 - 80 13 /11%
1.6. นร.81 - 100 16 /14%
1.7. นร.101 - 120 8 /7%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

12

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

112

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

116

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

14

ตาราง

1,157

ห้องเรียน
-16
ตาราง

18,562

นักเรียน
-510
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,509

-98
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

13,664

-352
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,389

-60
ตาราง

116

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
76
กลาง
35
ใหญ่
4
ใหญ่พิเศษ
1
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,426

ครูและบุคลากร

สนง.
59
รร.
1,367
ตาราง

6

เกษียณอายุ 2567

สนง.
4
รร.
2
ตาราง

1,426

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ98 /84%
ปฐมวัย - ม.ต้น14 /12%
ประถมฯ4 /3%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 76 /66%
ขนาดกลาง 35 /30%
ขนาดใหญ่ 4 /3%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 76 /66%
ขนาดที่ 2 21 /18%
ขนาดที่ 3 8 /7%
ขนาดที่ 4 4 /3%
ขนาดที่ 5 6 /5%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
116 โรงเรียน

8 อำเภอ
เมืองสระบุรี

22 โรงเรียน

ตาราง
หนองแซง

10 โรงเรียน

ตาราง
เสาไห้

18 โรงเรียน

ตาราง
บ้านหมอ

16 โรงเรียน

ตาราง
พระพุทธบาท

24 โรงเรียน

ตาราง
หนองโดน

6 โรงเรียน

ตาราง
ดอนพุด

3 โรงเรียน

ตาราง
เฉลิมพระเกียรติ

17 โรงเรียน

ตาราง

13 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเสาไห้

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนพัฒนพงศ์

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 1

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 2

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนหนองแซง

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนทุ่งรวงทอง

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนดอนพุด

3 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนหนองโดน

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2

12 โรงเรียน

ตาราง
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
Version.2022.2.KAOPUNHOT