SERVICE MIND SARABURI 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

วันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

  หรือ  
  หรือ  

จรัสพักตร์

นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ติดต่อ

พาณี

นางสาวพาณี ทองนิล
นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ

วาสนา

นางวาสนา พรมเสน
นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ

พชรมณฑ์

นางพชรมณฑ์ สุภาวัฒนา
นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ

๊ณัฐนันท์

นางณัฐนันท์ กาญจนภรณ์
นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ

พยอม

นางพยอม รุ่งสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อ

พรพรรณ

นางสาวพรพรรณ ไพโรจน์
พนักงานธุรการ

ติดต่อ

พรพิมล

นางสาวพรพิมล ประทุมตัง
นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อ
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000  
Version 2021.1